Sådan beder man i Islam

Ifølge islam skal muslimer bede fem gange om dagen. I muslimske lande kalder man til bøn fra højtalere i moskeens tårn, minareten. Så ved man, at det er tid til at gøre sig klar til bøn. Inden hver bøn skal man nemlig vaske sig. Har man ikke adgang til vand, kan man bruge sand. Den rituelle afvaskning inden bønnen kaldes wudu.

Først vasker man sine hænder tre gange.

Derefter skyller man munden og næsen tre gange og vasker ansigtet – også tre gange.
Derefter vasker man armene op til albuerne tre gange.
Så kommer man vand på hovedet tre gange.
Man vasker ørerne udvendigt og indvendigt tre gange.
Derefter vasker man først højre fod til og med anklen og fra lilletå til storetå. Derefter venstre fod til og med anklen og fra storetå til lilletå.
Inden man begynder på selve bønnen, breder man et tæppe ud med retning mod Mekka. Man stiller sig på det og gentager bønnekaldet, som lige har lydt:

Allahu Akbar, Allahu Akbar (Allah er større, dvs. end alt andet)
Ash-hadu an la ilaha illa Allah (Jeg bevidner at der ingen gud er undtagen Allah)
Ash-hadu anna Muhammada Rasulullah (Jeg bevidner at Muhammad er Allahs Sendebud)
Haiya alas-Salat (Kom til bøn)
Haiya alal-Falah (Kom til succes)
Qad gamati-s-Salat (Bønnens tid er kommet)
Allahu Akbar, Allahu Akbar (Allah er større, Allah er større)
La ilaha illaAllah (Der er ingen gud, undtagen Allah)

Man starter selve bønnen ved at løfte hænderne i skulder- eller ørehøjde og sige:

Allahu Akhbar (Gud er større)

Stående med blikket rettet mod tæppet fremsiger man sura 1:

Al-hamdu lil-lahi Rab-bil-alamin (Lovet være Gud, al pris tilkommer alene Allah)
Al-Rahman Al-Rahim ((Verdenernes Herre, Den Nådige, Den Barmhjertige)
Maliki yawmid-Din (Herskeren på dommens dag)
Iy-yaka nabudu wa iyyaka nastain (Dig alene tjener vi, og Dig alene beder vi om hjælp)
Ihdinas-Siratal-Mustaqim (Led os ad den rette vej)
Siratal ladhina anamta alayhim (Vejen, der følges af dem, som Du viser nåde)
Ghayril maghdubi alaihim walad-dal-liin (Ikke den, der følges af dem, som vreden rammer eller af de vildfarne)
Amin (Amen)

Derefter fremsiger man en anden sura efter eget valg.

Man bøjer sig forover med hænderne på knæene og albuerne ud fra kroppen, mens man siger:

Subhana Rabbi yal azim (Priset være min Herre)

Det gentager man tre gange eller flere – helst et ulige antal.

Mens man rejser sig op igen, siger man:

Sami Allahu liman hamidah (Allah lytter til enhver, der priser Ham)

Tilbage i oprejst position, siger man:

Rabbana wa lakal-hamd (Vor Herre, og al lovprisning tilkommer Dig)

Så bøjer man sig ned med panden mod tæppet, mens man siger:

Allahu Akhbar (Gud er større)

Med panden i tæppet siger man:

Subhana Rabbi al-ala (Priset være min Herre, Den Højeste)

Det gentager man tre gange eller flere – helst et ulige antal. Derefter sætter man sig op på knæene, mens man siger:

Allahu Akhbar (Gud er større).

Dette trin gentager man to gange, hvorefter man rejser sig op med endnu et Allahu Akhbar.

Man gentager hele runden et forskelligt antal gange alt efter hvilket tidspunkt på dagen.

Anden runde bøn afslutter man siddende med:

At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat (Al agtelse, al tilbedelse og al hellighed tilhører Allah)
As-salamu ‘alayka ayyuhan-nabiyyu (Fred være med dig, O Profet)
wa rahmatullahi wa barakatuh (Og Allahs barmhjertighed og velsignelser)
As-salamu ‘alayna wa ‘ala ‘ibadillahis-saliheen (Fred være med os og alle Allahs retskafne tjenere)

I sidste runde siger man desuden med løftet pegefinger:

Ash-hadu an-la ilaha ill-Allahu (Jeg bevidner, at der ikke findes nogen gud undtagen Allah)
Wa ash-hadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh (Og jeg bevidner at Muhammad er Hans tjener og budbringer)
Allahumma salli ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin (O Allah, velsign Muhammad og hans familie og hans efterfølgere)
Kama sallayta ‘ala Ibrahima wa ‘ala ali Ibrahima (Som du velsignede Ibrahim og hans efterfølgere)
Inaka Hamidun Madjid (Du er i sandhed al pris værdig og ærefuld)
Wa barik ‘ala Muhammadin wa ‘ala ali Muhammadin (Og bliv ved med at velsigne Muhammad og hans familie og efterfølgere)
kama barakta ‘ala Ibrahima wa ‘ala ali Ibrahima (Som du velsignede Ibrahim og hans efterfølgere)
Inaka Hamidun Madjiid (Du er i sandhed al pris værdig og ærefuld)

Man afslutter bønnen med at dreje ansigtet over skulderen til højre og derefter til venstre, mens man siger en gang til begge sider:

Assalamu alaykum wa rahma tullah (Fred være med dig og Allahs barmhjertighed)